Yếu tố nào làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công epoxy?