Ảnh hưởng của việc thi công sơn epoxy không đúng cách.